Strategi 2020-2025

Finlands Sjöräddningssällskap främjar säkerheten till sjöss på många olika sätt. Vi räddar och hjälper människor i sjönöd, förebygger nödsituationer med hjälp av information och utbildning samt stärker båtfolkets känsla av säkerhet genom vår närvaro. Vårt arbete är av stort värde för samhället.

Vår verksamhet grundar sig på starka värden, gemenskapskänsla och gemensamma insatser. De frivilliga sjöräddarnas önskan att hjälpa medmänniskorna är grundvalen för all vår verksamhet. De effektiva och ändamålsenliga räddningsbåtarna och utrustningen samt ett internationellt sett ovanligt omfattande och högklassigt utbildningssystem möjliggör denna verksamhet. Tack vare kompetenta besättningsmedlemmar och adekvat utrustning lyckas vi säkerställa såväl de nödställdas som sjöräddarnas säkerhet. Högklassiga stödåtgärder, marknadsföring, kommunikation och kapitalanskaffning bildar förutsättningarna för vår verksamhet.

Det enda bestående i dagens värld är förändring. Sjöräddningssällskapet är en smidig organisation, som reagerar snabbt på förändringar i omgivningen. Vår långa och ärorika historia är en resurs, inte en hindrande faktor. Utmaningar i verksamhetsmiljön under den nya strategiperioden kommer att vara det ökande fritidsbåtlivet och iakttagandet av miljöskyddskraven i all vår verksamhet. Andra utmaningar kommer att vara samhällets förväntningar på vår verksamhets effektivitet, de frivilligas förväntningar på en meningsfull fritidsverksamhet samt den allt hårdare konkurrensen om finansiering.

Finlands Sjöräddningssällskaps strategi ska hjälpa oss att tackla dessa och många andra utmaningar. Strategin presenterar våra gemensamma mål och drar upp riktlinjer och metoder för hur vi som en högklassig och högt värderad sjösäkerhetsorganisation kan sköta vår uppgift allt effektivare.

Strategi 2020-2025.

Meri Pelastaja år 2025