Siirry pääsisältöön

Yhtenäinen ensivastekoulutus järjestöjen ensiauttajille

Suomen Meripelastusseura, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Punainen Risti ovat tuottaneet yhdessä ensihoidon asiantuntijoiden kanssa ensiauttajaksi aikoville ensivastekoulutuksen, mihin kuuluu oma koulutusmateriaali ja Ensiauttajan taskuopas.

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin (esim. pelastusyksikkö) hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja henkilöstön antamaa hätäensiapua. Asianmukaisesti ensivastetehtäviin koulutetusta henkilöstä käytetään nimitystä ensiauttaja. Ensivastetoimintaa tuottavat esimerkiksi pelastustoimi, järjestöt, poliisi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat tai terveydenhuollon omat yksiköt.

Tarve yhtenäiseen koulutusmalliin nousi esiin vuonna 2011, ja sen taustalla oli uudistettu terveydenhuoltolaki (1326/2010) sekä sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitoasetus. Toive yhtenäisen koulutusmallin luomiseksi tuli myös sosiaali- ja terveysministeriön taholta. Kaikilla kolmella koulutusta suunnitelleella järjestöllä on pitkä kokemus vapaaehtoisesta ensivastetoiminnasta, minkä seurauksena ne valikoituivat koulutuksen suunnittelijoiksi.

Ensivastekoulutuksen kouluttajina toimivat kokeneet terveydenhuollon ja ensihoidon ammattilaiset. Koulutuksessa käydään yhteensä 54 tunnin aikana kattava yhteenveto ensivastetehtävillä yleisimmin eteen tulevien potilaiden hoidosta sekä Suomen ensihoitopalvelusta kokonaisuutena. Lisäksi koulutuksessa opetetaan taitoja avustaa ensihoitoalan ammattilaisia heidän suorittamissaan hoitotoimenpiteissä sekä potilaan kuljetuskuntoon saattamisessa. Tavoitteena on, että ensivastekoulutuksen suorittaneella maallikkotaustaisella ensiauttajalla on koulutuksen jälkeen valmiudet toimia ensivasteyksikön ensiauttajana. Suoritettuaan kurssin sekä kurssiin liittyvän loppukokeen hyväksytysti, kurssilainen voi toimia miehistönä Meripelastusseuran, Pelastusalan Keskusjärjestön sekä Suomen Punaisen Ristin tai näiden jäsenjärjestöjen ensivasteyksiköissä.

Kurssilla opetettavat asiat on suunniteltu siten, että kurssin opetussisältö vastaa mahdollisimman hyvin ensihoitoasetuksen tarkoittamaa ensivasteyksikön henkilöstöltä vaadittavaa koulutusta. Suunnittelutyössä on ollut mukana edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Ensivastetoiminnasta vastaa sairaanhoitopiiri omalla alueellaan. Tarkka alueellinen koulutusvaatimus perustuu aina sairaanhoitopiirin tai pelastustoimen ja ensivastetoimintaa tuottavan organisaation väliseen sopimukseen.

Ensivastekoulutuksen ohjausryhmässä Meripelastusseuraa edustivat Joonas Lahelma ja Saija Naarajärvi. Ensiauttajan taskuoppaan kirjoittivat Saija Naarajärvi ja Tuomas Telkki (SPR). Kirja tulee myyntiin Messin miehistöverkkokauppaan lähiaikoina.