Miehistö

Maarit Aho
Pekka Haapakoski
Hannuksela Matti
Pekka Hänninen
Tomi Immonen
Juvonen Leo
Matti Kokko
Riku Liponen
Anssi Montonen
Jouko Pitkäjärvi
Toni Puttonen